Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení

Školní družina se ve své činnosti řídí  vyhláškou č.74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, ale má umožnit žákům určitou formu relaxace po vyučování, rekreace žáků. Umožňuje rovněž dohled nad žáky v době před vyučováním a po vyučování. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

1.1.  Práva žáků – žáci mají právo

 1. na zájmové vzdělávání a školské služby
 2. na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se pobytu v ŠD
 3. na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 4. na seznámení se všemi předpisy vztahujícími se k činnosti ve školní družině

1.2. Povinnosti žáků – žáci jsou povinni

 1. řádně docházet do školní družiny, účastnit se všech organizovaných činností
 2. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny
 4. ve školní družině se chovat slušně k dospělým i jiným spolužákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržovat vnitřní řád družiny a odborných učeben
 5. žák chodí vhodně oblečen a upraven s ohledem na plánované činnosti
 6. před ukončením činnosti družiny z bezpečnostních důvodů neopouští bez vědomí vychovatelky školní budovu
 7. v době pobytu v ŠD žák nepoužívá mobil ani další elektronická zařízení, pokud nedostal svolení od pedagoga

1.3. Práva zákonných zástupců – zákonní zástupci mají právo

 1. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí činnosti ŠD
 2. na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se zájmového vzdělávání

1.4. Povinnosti zákonných zástupců – zákonní zástupci jsou povinni

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se pobytu žáka ve školní družině
 3. informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho pobytu ve školní družině
 4. oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro pobyt ve ŠD nebo bezpečnost žáka, a následně změny v těchto údajích
 5. odchod žáka před stanovenou dobou v zápisním lístku dokládat písemně, pokud žáka vyzvedává osoba, která není uvedená v zápisovém lístku
 6. jestliže žák odchází sám v jiném čase, než je v zápisovém lístku tak je nutné písemné oznámení vychovatelce
 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

2.1. Přihlašování a odhlašování

 1. ve školní družině vychovatelky zajišťují její provoz, přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů, spolupráci s ostatními školami apod.
 2. o zařazení dítěte do školní družiny a případném vyřazení rozhoduje ředitel školy.
 3. poplatek za pobyt ve školní družině je splatný do 30.9. a do 28.2., platí se ve dvou splátkách za období jednoho pololetí školního roku. Výše poplatku je dána vnitřní směrnicí ředitele školy po projednání se zřizovatelem. Poplatek vybírají vychovatelky a je odváděn na účet školy.
 4. poplatek může být snížen nebo prominut:
 5. žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
 6. žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek je mu vyplácen

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 1. e) pokud není za žáka zaplacen poplatek k termínu 15.10. a 15.3. ani po upozornění zá- konného zástupce na tuto skutečnost, může ředitel školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 2. přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů nebo zákonných zástupců žáka.
 3. rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka ve školní družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 4. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD pokud významným způsobem porušil kázeň, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD.

2.2. Organizace činnosti

 1. Provozní doba ŠD je od 6.30 do 16.30 dle rozvrhu činnost jednotlivých oddělení.
 2. Rozsah denního provozu a rozvrh činností schvaluje ředitel školy.
 3. Provoz školní družiny končí v 16.30 hodin. Při nevyzvednutí žáka do této doby rodiči informuje vychovatelka telefonicky rodiče žáka nebo osoby uvedené na přihlášce žáka do ŠD o této skutečnosti a dohodne s nimi další postup. V případně následného samostatného odchodu žáka ze školy jej poučí o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň…) a tuto skutečnost zaznamená v přehledu výchovně vzdělávací práce.
 4. Do ranní družiny přicházejí žáci samostatně. Po skončení dopoledního vyučování v 11.30 hod přicházejí žáci do družiny pod vedením třídních učitelek, které je předají vychovatelce s upřesněním absence. Pokud některé třídy končí později, případně v průběhu dopoledne, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.
 5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových   činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 6. Činnost družiny je především určena žákům 1.- 5.ročníku. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení   do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny  stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 7. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 8. Ředitel školy stanovuje směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti, t.j. při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem.
 9. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých odděleních domů, je možné spojit činnost oddělení. V případě nepřítomnosti jedné vychovatelky se oddělení spojí za předpokladu, že počet žáků fyzicky přítomných nepřevýší počet 25. Stejně tak se postupuje při spojování činností, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
 10. ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do přehledu výchovně vzdělávací práce.

 1. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.
 1. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka   informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocného žáka vyzvedne dospělá osoba.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Úraz ihned hlásí vedení školy a zákonnému zástupci žáka. Vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

 1. d)   Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem ŠD bez dohledu  dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.
 1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, učebna PC..,,), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.
 1. Při použití dopravních prostředků (kolo, koloběžka atd.) musí být žáci vybaveni přilbou.
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
 4. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.
 1. Dokumentace

5.1. V družině se vede následující dokumentace:

 • evidence přijatých dětí k docházce do školní družiny
 • písemné přihlášky, jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny
 • přehled výchovně vzdělávací práce včetně docházky dětí
 • celoroční plán práce ŠD
 • vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti – skladba zaměstnání

V Morašicích   1.9.2017

Karel Kovář

ředitel školy