Školní řád

Školní řád k 1.9.2017

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností  žáků a jejich zákonných zástupců ve  škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 • Práva žáků – žáci mají právo
 1. na vzdělání a školské služby podle školského zákona
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 5. na informace a poradenskou pomoc školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 6. na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 7. na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
 8. na seznámení se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole.
 • Povinnosti žáků – žáci jsou povinni
 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani zdraví jiných osob
 4. vystupovat tak, aby jejich chování bylo v souladu se společenskou normou
 5. usměrňovat své chování a jednání ve škole, na školních akcích i mimo školu tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy
 6. chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu a účastnit se činností organizovaných školou

1.3. Práva zákonných zástupců –zákonní zástupci mají právo

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
 2. volit a být voleni do školské rady
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka
 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 5. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek,které toto vzdělávání umožní.
 • Povinnosti zákonných zástupců – zákonní zástupci jsou povinni
 1. zajistit, aby žák řádně docházel do školy
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. oznamovat škole údaje podle § 28 ods.2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
 5. omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování do 3 kalendářních dnů (písemně, telefonem, e-mailem…). Po návratu žáka pak písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje zákonný zástupce, v případě pochybnosti může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení o nepřítomnosti žáka.
 1. Provoz a vnitřní režim škol
 1. Žáci přicházejí do školy vhodně upraveni bez výstřelků v oblečení a v účesech a musí mít podle pokynu vyučujících vhodné oblečení na Tv, Vv a sportovní akce
 2. V šatně stráví nejkratší dobu na odložení oblečení a obuvi. Na přezutí nelze používat sportovní obuv.
 3. Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením výuky, aby se včas mohli připravit na vyučování.
 4. Žáci 1.- 5. ročníku po příchodu čekají ve školní družině, ostatní žáci v přízemí na chodbě, místní žáci 5.-9. ročníku přicházejí do školy v 7.30 hod.
 5. Do tříd žáci odcházejí v 7.35 hod. Dřívější odchod je povolen pouze v případě doučování, laboratorních prací, činnosti kroužků apod.
 6. Vyučování začíná v 7.55 hod.
 7. Po příchodu do třídy každý žák zaujme své místo a připraví si pomůcky na vyučování.
 8. Určení žáci připravují křídy, pečují o čistotu tabule, rozdají sešity a připraví pomůcky na vyučování.
 9. Žáci po příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy povstanou.
 10. Žáci v areálu školy zdraví všechny dospělé osoby, které potkají.
 11. Každý žák nosí denně žákovskou knížku, učebnice podle rozvrhu, zadaná domácí cvičení, sešity a další stanovené pomůcky.
 12. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na začátku hodiny vyučujícímu.
 13. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatně ani na sociálních zařízeních.
 14.  Žáci II. stupně mohou využít o velké přestávce chodby v 1.a 2. poschodí
 15.  Žáci I.stupně mají možnost o velké přestávce využít prostor tělocvičny pod dohledem pedagoga.
 16. O malých přestávkách žáci nevycházejí zbytečně ze tříd a připravují se na vyučování. Řídí se pokyny učitelů s dohledem.
 17. Bez pověření je zakázáno navštěvovat cizí třídy.
 18. Při vyučovací hodině není dovoleno žákům používat mobilní telefon bez povolení učitele, telefon má žák v tichém režimu a uložený ve školní tašce.
 19. Ve školní budově nebo při školních akcích žáci nemají dovoleno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy, pokud nejsou pověřeni pracovníkem školy.
 20. Do ředitelny a sborovny žáci přicházejí jen ve výjimečných  případech. Požadavky řeší s učitelem, který má dohled.
 21. Žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se vystavuje přísnému kázeňskému postihu.
 22. Po skončení vyučovací hodiny zůstávají žáci na místě, své věci si ukládají až na pokyn vyučujícího.
 23. Do 15 minut po skončení vyučování jsou žáci povinni opustit budovu školy, zanechat pořádek v šatně, přezůvky uložit do sáčků na věšáku.
 24. V době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se zdržují žáci ve škole, případně pod vedením pedagogického pracovníka odcházejí na oběd a zpátky do školy. Pokud si zákonný zástupce přeje, aby žák v době polední přestávky odcházel sám ze školy, sdělí škole tuto skutečnost písemně.
 25. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na písemnou žádost zákonných zástupců. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, z více hodin až na 2 dny třídní učitel, delší nepřítomnost schvaluje ředitel školy.
 26. Žáka, který již přišel do školy, si musí na 1. stupni ZŠ při uvolňování z vyučování vyzvednout zákonní zástupci osobně, na 2. stupni ZŠ je žák uvolněn pouze na základě písemné žádosti, kterou žák předloží vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 27. Neomluvenou absenci řeší třídní učitel se zákonným zástupcem.
 28. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  a) napomenutí třídního učitele
  b) důtka třídního učitele
  c) důtka ředitele školy
  d) snížený stupeň z chování

Škola neprodleně oznámí žákovi a jeho zákonnému zástupci uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem a zaznamená je do dokumentace školy.

2.1. Chování ve školní jídelně

 1. Na oběd odcházejí žáci do školní jídelny v areálu mateřské školy. Žáci 1.- 5. ročníku odcházejí pod vedením vychovatelek a pomocného dozoru. Žáci 6.- 9. ročníku odcházejí dle stanoveného pořadí pod dohledem třídních učitelů. Odcházejí pěšky, ukázněně, po chodníku a řídí se pravidly silničního provozu pro chodce.
 2. V případě, že po obědě žák 2. stupně nemá odpolední vyučování, může odcházet na oběd samostatně, po obědě odchází domů.
 3. Přebytečný oděv si ukládají v prostoru před jídelnou na věšáky.
 4. V jídelně se žáci staví do zástupu podle pokynů učitele s dohledem, nepředbíhají.
 5. Při jídle dodržují zásady slušného stolování.
 6. Po obědě odejdou žáci neprodleně z jídelny.
 7. Ovoce a případné zákusky snědí v jídelně, případně až ve škole. Není dovoleno jíst při cestě zpět do školy a odhazovat odpadky po cestě.
 8. Je zakázáno využívat zařízení v areálu MŠ.
 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 1. Pokud přijíždějí žáci do školy na kole, činí tak na vlastní nebezpečí (úraz, ztráta, poškození..)
 2. Do školy není dovoleno přinášet větší částku peněz, cenné předměty a ostatní věci nesouvisející s výukou.
 3. Žákům je zakázáno nosit, mít v držení, distribuovat a zneužívat návykové látky ( tabák, alkohol, psychotropní a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka) a totéž platí při akcích pořádaných školou.
 4. Před ukončením vyučování bez souhlasu třídního učitele neopustí žák školu.
 5. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.
 6. Hodinky, šperky, peníze, mobily apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělesné výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu.
 7. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.
 8. Žák respektuje vnitřní řády odborných pracoven a není mu dovoleno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači,  bez  svolení učitele.
 9. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování či o přestávce ve třídě, v tělocvičně, na chodbě nebo na hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
 10. Žákům se zakazuje sezení na okenních parapetech, vyklánění z oken, pokřikovat a vyhazovat věci z oken.
 11. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje  vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 1. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
 2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. Dostaví-li se žák na místo srazu pozdě a z tohoto důvodu se již nemůže akce zúčastnit, je jeho povinností dostavit se do školy a hlásit se u ředitele školy.
 3. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.
 4.  Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, plavecký výcvik atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení ne starší jednoho roku.
 5. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
 1. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 2. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků či jiných osob, jsou rodiče povinni škodu uhradit. Psaní po lavici je posuzováno jako úmyslné poškození majetku.
 3. Ztrátu věci, či poškození věci hlásí neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

V Morašicích 1.9.2017