Výroční zpráva 2016/2017


Základní údaje o škole

Název: Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy

IČO: 70157341         IZO: 002506556      ZŠ

117800473       ŠD

150043813       ŠK

Obor vzdělávání: 79-01-C/01  základní škola   –  denní studium

Kapacita:    ZŠ    240 žáků

ŠD      55 žáků

ŠK      43 žáků

Charakteristika: Jedná se o plně organizovanou základní školu, na prvním stupni probíhá výuka ve třech třídách s pěti ročníky, na druhém stupni v samostatných ročnících. Je spádovou školou pro okolní vesnice, přebírá žáky z malotřídních škol z Makova a Vidlaté Seče. Škola má dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Škola prošla postupnou rekonstrukcí, kdy došlo k venkovnímu zateplení, výměně oken. Přízemí školy je převážně využíváno pro činnost školní družiny a zájmovou činnost žáků, učebny se nacházejí v 1. a 2. poschodí. Škola má vlastní tělocvičnu, k venkovním aktivitám využívá areál TJ Sokol, má dvě specializované učebny, učebnu přírodovědných předmětů a počítačovou učebnu. Stravování žáků je zajišťováno externě v areálu mateřské školy.

 

Zřizovatel: Obec Morašice

ou.morasice@worldonline.cz

Vedení školy

ředitel:  Karel Kovář

zástupce ředitele:  Alena Čejková

předseda školské rady: Josef Štěpán

Morašice 179

Kontakty:

telefon: 461 612 774      mobil ZŠ : 731 769 430

mobil ŠD : 731 234 997

web:  www.skolamorasice.cz

e-mail:  zs.morasice@tiscali.cz

Ve školním roce2016/2017 docházelo do školy 144 žáků. Na I. stupni byly spojeny 2. a 3. ročník, zde vyučovala p.uč. Kmošková, dále  4. a 5. ročník, kde vyučovala p.uč. Macková, samostatný byl 1. ročník. Ve škole pracovala  dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Výuku zajišťovalo 11 pedagogických pracovníků. Škola i nadále pokračovala ve spolupráci se ZUŠ Dolní Újezd, na výuce hudebních oborů se podílelo 9 učitelů ZUŠ. Výuka byla směřována do oborů akordeon, klarinet, housle, flétna, klavír, kytara, keybord.

K 1.9.2016 vstoupila v platnost nová vyhláška č.27/2016 Sb. , vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Touto se upravuje rozsah a způsob poskytování podpůrných opatření. V průběhu roku tak docházelo ke změně způsobu financování v návaznosti na vyšetření žáků.

Zpráv výchovného poradce

Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství

V práci VP jsem se zaměřila především na problémové, integrované a talentované žáky. Koordinovala jsem činnost třídních učitelů a ostatních učitelů, spolupracovala při tvorbě individuálních plánů, podpůrných a vyrovnávacích opatřeních a plánů pedagogické podpory. Sledovala jsem platnost vyšetření žáků, na poradách informovala ostatní učitele o nových vyšetřeních, problémech a následných závěrech vyšetření, závěry z vyšetření jsem zapisovala do programu školní evidence.

Byly prováděny individuální pohovory s rodiči i žáky zaměřené na včasné řešení problému.

Mezi nejčastěji řešené problémy patřily problémy s učením, problémy při volbě střední školy, problémy s chováním (vztahy k učitelům i spolužákům, vztahy mezi spolužáky, nedostatečné způsoby  omlouvání žáků, resp. neomluvené hodiny).

Jako VP jsem byla žákům k dispozici kdykoliv o přestávce či po vyučování, případně
o konzultačních hodinách. Stejnou možnost měli i rodiče žáků tj. domluvit se předem na jim vyhovujícím terminu schůzky či využít konzultačních hodin.  Nejvíce byla využívána předchozí domluva, konzultační hodiny ne. Informace byly VP předávány žákům osobně.

Spolupráce s PPP, SPC

Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnou Ústí nad Orlicí – pracoviště Ústí nad Orlicí i Litomyšl. Jde hlavně o oblast práce se žáky s poruchami učení, jejich vyšetření a sledování. Žáci jsou zpravidla na základě doporučení školy vyšetřeni za doprovodu svých rodičů přímo v PPP. Podle potřeby mohou vyučující využívat konzultačních služeb přímo na pracovišti PPP. Se specialisty si tak vyjasní případné problémy žáků a dostanou i rady pro další individuální práci se žáky s vývojovými poruchami učení.

Služeb PPP jsme také využili pro vycházející žáky, kdy přihlášení žáci absolvovali vyšetření studijního typu žáků – pracovnice PPP přijela do školy.

I v tomto školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s SPC Bystré, protože do naší školy dva žáci, kteří jsou v péči SPC.

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V letošním školním roce začala platit nová vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů

V letošním roce prošlo vyšetřením se závěry podle této nové vyhlášky 27 žáků naší školy. Tři žáci jsou dosud  zařazeni podle dřívější vyhlášky,  novým vyšetřením ještě neprošli, což lze, protože po dobu dvou let platí přechodná doba, kdy může zůstat v platnosti vyšetření dřívější. Jeden žák je se zdravotním znevýhodněním a dva žáci nemají diagnostikovanou  poruchu učení nebo u nich nelze určit poruchu popř. jsou slabí, nicméně potřebují podporu při vzdělávání (také s nimi pracujeme dle doporučení PPP).
Dle nových vyšetření jsou na naší škole žáci se speciálními vzdělávacími potřebami těchto podpůrných opatření:

Podpůrná opatření 3. st. – dva žáci s individuálním vzdělávacím plánem

Podpůrná opatření 2. st. –  třináct žáků, z toho dva žáci s individuálním vzdělávacím plánem

Podpůrná opatření 1. st. –  dvanáct žáků

V rámci podpůrných opatření má 10 žáků doporučenu pedagogickou intervenci v rozsahu jedné hodiny, 1 žák v rozsahu dvou hodin.

S  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme dle doporučení PPP, mají vypracovaný Plán pedagogické podpory resp. Individuální vzdělávací plán, který vychází z těchto doporučení. Dva žáci v rámci těchto doporučení nedochází na hodinu druhého cizího jazyka a prohlubují si znalosti v prvním cizím jazyce.

Výsledky hodnocení žáků se SVP jsou projednávány na pedagogických radách.

Talentovaní žáci

Podle vyhlášky 27/2016 Sb. o žácích se speciálními  vzdělávacími  potřebami a žácích mimořádně nadaných není na škole mimořádně  nadaný žák  (nikdo nebyl takto diagnostikován). Škola vytváří podmínky pro rozvoj a vzdělávání žáků  s výbornými vzdělávacími výsledky.

Těmto žákům jsou zadávány specifické úkoly, jsou zapojování do soutěží a olympiád, na škole oceňujeme jejich školní i mimoškolní úspěchy, je jim nabídnuta zájmová činnost na škole a v neposlední řadě jsou také informováni o možnostech studia z nižších ročníků

Spolupráce s rodiči, policií, OÚ
Při problémech zveme individuálně zákonné zástupce do školy, o problémech jednáme s nimi popřípadě za přítomnosti jejich dítěte, což se také jeví jako velmi účinné. Ne vždy totiž dítě doma řekne úplnou pravdu o situaci. V letošním roce jsme nemuseli na jednání zvát zástupce OSPOD v Litomyšli.

V průběhu školního roku jsme řešili tyto problémy:

vztahy mezi spolužáky – slovní a fyzické napadání spojené s nevhodným chováním na soc. sítích – řešili jsme domluvou s doporučením, jak zvládat vyhrocené situace, nechovat se impulzivně, situace také žáci probírali s pracovníky PPP z Ústí nad Orlici v třídnických programech,

neomluvené hodiny – řešeno důtkou ředitele školy s podmínkou,

vztahy k učitelům – provokativní a drzé chování k učiteli řešeno důtkou ředitele školy,

opakující se neodůvodněné absence ve škole, podezření na záškoláctví – bylo projednáno s rodiči, doporučena návštěva odborníka.

Ve třídách se na základě objednávky metodika prevence uskutečnil program PPP Ústí nad Orlicí.
Volba povolání

V rámci volby povolání jsme zorganizovali ve spolupráci s PPP vyšetření studijního typu žáků 9. ročníků (pro přihlášené zájemce).  O způsobu přijímacího řízení žáci i rodiče  byli informováni VP osobně, spolu s rodiči měli žáci možnost navštívit Burzu středních škol ve Svitavách i v jiných okresech i se účastnit Dnů otevřených dveří na daných školách dle zájmu.
VP o přijímacím řízení i důležitých kontaktech informovala  rodiče na třídních schůzkách, žáci byli informováni v rámci osnov Volba povolání, který byl součástí předmětu praktické činnosti.

Vypracovala: Mgr. Dana Drahošová, výchovná poradkyně

 

Hodnocení MPP 2016/2017

Co se podařilo v oblasti prevence rizikového chování v tomto šk. roce :

Specifické aktivity MPP ( zaměřené na pedagogy a žáky)

 • pravidelné vedení třídnických hodin ve všech třídách 2. stupně – jednou týdně v určitou dobu (pondělí ráno)
 • spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky, konzultovat problémy a společně je řešit
 • seznámit pedagogické pracovníky školy s novým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikany
 • seznámit pedagogické pracovníky školy s nově schválenými přílohami (č.15 – 21) Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) – netolismus, sebepoškozování, nová náboženská hnutí, rizikové sexuální chování, příslušnost k subkulturám, domácí násilí, hazardní hraní
 • využívat metodické materiály ( knihy, metodiky, DVD, videokazety…..) – v třídnických hodinách, při diagnostice třídy, řešení problémů apod. – např. náměty na aktivity, hry zaměřené na spolupráci, komunikaci, relaxační techniky apod.
 • pokračování spolupráce s jinými institucemi a organizacemi – např. PPP Ústí nad Orlicí – Krajské centrum prevence, Policie ČR, Městská policie, dětský lékař, OSPOD, sdružení Etika mezi světy, středisko výchovné péče ALFA Svitavy
 • informovat děti v oblasti sociálně patologických jevů – nástěnka, konzultační hodiny
 • zlepšit vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti prevence……..
 • využívat internetový portál Výchova ke zdraví – doporučené metodiky, příklady dobré praxe, materiály ke stažení, inspirace….
 • Zajistit žákům 1.a 2.stupně preventivní programy na různá témata v oblasti prevence rizikového chování:

– interaktivní preventivní programy realizované PPP Ústí nad Orlicí:

– využití nabídky preventivních programů pro 1.stupeň (PPP v Ústí nad Orlicí) – zhoršující se vztahy mezi mladšími dětmi a jejich vzájemné chování:

6.4. 2017 – 2.a 3.ročník  – Program všeobecné primární prevence Stonožka

Objednávka: připomenutí nastavených pravidel chování ve třídě a posílení důsledosti v jejich dodržování

Závěr: Spolupráce se daří v menších skupinách, v rámci celého kolektivu je oslabená. Několik žáků se projevuje nevhodným chováním.

Doporučení: realizace aktivit v komunitním kruhu s následnou reflexí, řešení nevhodného chování žáka následnou omluvou atd.

18.5. 2017   –  2.a 3.ročník  –    Program selektivní primární  prevence Vrstevnický program I

Objednávka: zmapování a ujasnění celé situace, připomenutí pravidel, zlepšení vrstevnických vztahů, aktivity atd.

Závěr: ve třídě přetrvává problém s respektováním nastavených pravidel. Žáci efektivněji pracují v malých skupinách

Doporučení: pozitivní zpětná vazba učitele k žákům i mezi žáky navzájem, respektování pravidel, dohody s problémovými žáky, aktualizace pravidel atd.

6.třída

16.3. 2016  –  Program diagnostika třídy, mapování vztahů ve třídě –       SORAD –      sociometrické šetření  a zjištění klimatu tříd

Objednávka: zmapování vzájemných vztahů mezi dětmi, respektování se navzájem, stmelování kolektivu

Závěr: třídní kolektiv nemá kladného vůdce, který by měl významný  vliv na dění ve třídě, oslabená je atmosféra spolupráce a pocit důvěry.

Doporučení: posilování pozitivního klimatu, spolupráce, skupinové aktivity, konstruktivní kritika atd.

6.4. 2017 –   Program selektivní primární prevence Vrstevnický program I

Objednávka: zmapování vzájemných vztahů mezi dětmi, zlepšení vzájemné spolupráce při řešení jednotlivých situací, respektování se navzájem

Závěr: Spolupráce v kolektivu je oslabena, kolektiv je nastaven vůči sobě kriticky.

Doporučení: podpora efektivní spolupráce, pozitivní oceňování, rozvíjení spolupráce  atd.

18.5. 2017   – Program selektivní primární prevence Vrstevnický program II
Objednávka: posílení vzájemných vztahů mezi žáky, zlepšení spolupráce, práce se vzájemnou kritikou mezi žáky navzájem atd.

Závěr: Práce s tř.kolektivem je dobře nastavena ze strany pí tř.učitelky. Komunikace mezi žáky, jejich spolupráce a přijímání odlišností  žáků se zlepšuje.

Doporučení: pokračování  práce se třídou, nastavování pozitivních vztahů mezi žáky, společné reflexe atd.

7.ročník

16.3. 2017Program  všeobecné primární prevence Krok za krokem    

Objednávka: upevnění pozitivních vztahů mezi dětmi, vzájemné tolerance atd.

Závěr: Třída velmi dobře spolupracovala, jsou zde nastavené pozitivní normy chování, žáci se respektují

Doporučení: podpora vzájemné spolupráce atd.

8.třída

 1.6. 2017  – Program všeobecné primární prevence Romeo , Julie… a tma

Objednávka: rozšíření a prohloubení znalostí o partnerství a bezpečném sexu atd.

Závěr: dobré přijetí programu žáky, žáci seznámeni s tématem partnerských vztahů a sexuality

Doporučení: pokračování v tématu, podpora zodpovědného partnerského přístupu, nerizikového sexuálního chování, práce s vlastní sebeúctou atd.

 • realizovat program Dopravní výchova – téma Bezpečnost na silnici – 4.ročník

výcvik na autodromu Vysoké Mýto

 • uskutečnit program Zdravé zuby – komplexní výchovný program

Péče o zuby

Zlepšení zubního zdraví u dětí

 • pokračovat sprogramem Normální je nekouřit

Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk 7-11 let ( v rámci předmětů Tv, prac. vyuč., Vv, čtení atd. dle zvážení učitele) – průběžně

 • yužívat webovou aplikaci Drogy trochu jinak + Hrou proti drogám

interaktivní výukový program

zvyšování právních dovedností žáků

 • zrealizovat adaptační pobyt pro 6. ročník a spojené ročníky 1. stupně – tmelení kolektivu, seznámení, začlenění méně průbojné žáky do kolektivu a snaha o odstranění nevhodného chování mezi žáky
 • uskutečnit stmelovací pobyty pro další ročníky – 6.,7., 8. a 9. třídu školy na Budislavi – rozvíjení spolupráce, komunikace…
 • realizovat programy, přednášky a další aktivity v rámci projektu Zdravé dny
 1. – 5. května 2017

1.stupeň:

 • Opilá studánka – škodlivé účinky alkoholu
 • Pohádka o opičím království – škodlivé účinky alkoholu a kouření
 • Zdravá pětka – preventivní program o zdravé výživě
 • Jak se chovat v nebezpečí – sebeobrana – ukázka cvičení karate
 • Kouření – preventivní program KHS Pardubice
 • Olympijský pětiboj – sportovní program
 • Prevence úrazů – pracovní listy
 • Vlastní bezpečí – beseda s Policií ČR atd.

2.stupeň:

Preventivní programy, přednášky a cvičení (sestavení vlastního rozvrhu dle výběru žáků):

 • První pomoc aneb Jen se nebát a vědět jak….(praktický nácvik a beseda)
 • Pilates aneb Zacvič si a protáhni se
 • Moderní je nekouřit aneb Proč to nezkoušet (interaktivní preventivní program)
 • Kyberšikana aneb Jak se chránit a bránit (interaktivní preventivní program E – bezpečí Olomouc)
 • Migrace lidí a AIDS ( preventivní program)
 • Pravá tvář facebooku (preventivní program)

Další aktivity v rámci projektu:

– Koláž mého já – rozvíjení osobnosti, povzbuzení sebevědomí

– cvičný požární poplach s evakuací osob z budovy školy a prohlídka hasičské techniky a vybavení

– exkurze se cvičením ve fitcentru

– exkurze oddělení Policie ČR V Litomyšli

– turistická vycházka do okolí

– sportovní čtyřboj – žáci 2.st.

– soutěž Zdravá svačinka atd.

Projekt Zdravé dny, již tradiční preventivní projekt v naší škole ( šestý ročník), proběhl  zdařile. Preventivní programy a aktivity, vedené zejména odbornými lektory, byly žáky hodnoceny velmi dobře.

Realizace nespecifických aktivit pro žáky pro vztahujících se k prevenci rizikového chování:

 • zapojování dětí do volnočasových aktivit, např. kroužků jako je keramika, florbal, aranžování, redakční rada, dramatický kroužek apod.
 • zvyšování příznivého klimatu ve škole i v jednotlivých třídách – tradiční celoškolní projekty a akce ( Vánoční výstava, Masopust, Školní Ámos, Den Země, Sympaťák školy, Miss Školačka apod.), exkurze, výlety, soutěže, divadelní představení, vánoční turnaj ve florbale atd.
 • pokračování činnosti školního parlamentu

 

Aktivity MPP zaměřené na rodičovskou veřejnost

 • seznámení rodičů s nově vypracovaným MPP a poskytnutí poradenského systému školy (školní metodik prevence, výchovný poradce).
 • informace rodičům v oblasti sociálně patologických jevů – nástěnka, konzultační hodiny, společné i individuální rodičovské schůzky a setkání
 • beseda Nebezpečí internetu – prakticky pro rodiče

28.3. 2017 – Ing. Petr Kadlec – sdružení Etika mezi světy

Obsah besedy – příklady nebezpečí internetu z domova i ze světa, základní rady pro rodiče k přístupu k dětem, jak nastavit pravidla v domácnosti pro různý věk dítěte, povolený obsah a čas na internetu…

Řešení aktuálních problémů z oblasti sociálně patologických jevů ve škole

 • řešení konfliktů mezi žáky – slovní a fyzické napadání, spojené s nevhodným chováním na sociálních sítích – řešeno domluvou a doporučením, jak zvládat vyhrocené situace, nechovat se impulzivně, řešeno také s pracovníky PPP z Ústí nad Orlicí
 • neomluvená absence žáka – výchovné opatření – důtka ředitele školy s podmínkou

provokativní a drzé chování vůči učiteli – výchovné opatření – důtka ředitele školy

 • opakující se neodůvodněné absence ve škole, podezření na záškoláctví – projednáno s rodiči, v jednom z případů doporučeno navštívit odborníka, jednání ŠMP a rodičů s SVP Alfa Svitavy

Vzdělávání metodika prevence

 

 • 10.2016 Autismus v praxi – seminář – Litomyšl (v rámci projektu RIC Pardubice)
 • dvoudenní seminář pro metodiky prevence škol okresu Svitavy –Běleč nad Orlicí 11.– 1.12.2016 (PPP Ústí nad Orlicí):

Program:

právní aspekty rizikového chování

aktuální témata z oblasti primární prevence a související legislativy a nový metod. pokyn k šikanování

případové studie, supervize

inkluze atd.

Litomyšl (projekt CVP) – v rámci projektu „Cestou vzájemného porozumění (Litomyšl) –zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření

 • 1.2017 – Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání pro ZŠ včetně podpůrných opatření – Mgr. Marika Kropíková
 • 5.2017 – Komunikace s rodinou v prostředí školy – PhDr. Hana Mervartová
 • 5.2017 – Poruchy chování – PhDr. Hana Mervartová
 • 4.2017 – odborný seminář Šikana a její prevence (projekt Bezpečné klima – Pardubický kraj)

 

       Slabé stránky ( co budeme zlepšovat) :

 • zapojení do systému výkaznictví preventivních aktivit (ŠMP)
 • vypracování krizového plánu pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS
 • informační servis pro rodiče ( didaktické materiály, kontakty apod.), jejich další vzdělávání a větší zapojení do školních akcí a aktivit, příp nabídka možnosti jejich vzdělávání v oblasti prevence
 • další a podrobnější obeznámení všech pracovníků školy s MPP a bezpečnostními plány, které jsou jeho součástí
 • vypracování komunikačního systému na škole
 • zlepšení evaluace preventivních programů a adaptačních kurzů
 • zajistit další vzdělávání v oblasti prevence více pracovníkům školy

–    získání finančních prostředků na realizaci programů primární prevence (případné zapojení se do projektu pro získání dotací)

 

Jana Renzová, školní metodik prevence

 

Zapojení školy do projektů

Škola se už v roce 2015/2016 připojila k místnímu akčnímu plánu v rámci obce s rozšířenou pravomocí – Litomyšl. Ve školním roce 2016/2017 pak byl v rámci ORP Litomyšl připraven projekt „Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl“, hrazený z velké části z prostředků EU ke kterému se naše škola připojila. V rámci tohoto projektu byly ve škole zřízeny 2 pozice školního asistenta, mentora, pozice individuálních konzultantů a vedoucích vzdělávacích kroužků. V naší škole byla v rámci projektu realizována činnost čtenářského klubu pro žáky II. Stupně. Cílem celého projektu je pomáhat především žákům ohroženým školním neúspěchem.

Spolupráce s rodiči

V průběhu školního roku se uskutečnily čtyři schůzky rodičů s učiteli. 1. a 3. schůzka měla podobu třídní společné třídní schůzky, 2. a 4. pak byla jako konzultační den. Ve druhém pololetí škola uspořádala Den otevřených dveří, rodiče tak měli možnost navštívit vyučovací hodiny dle svého výběru. Kdykoliv v průběhu roku mají možnost dohodnout si schůzku s učitelem k projednání výchovných či výukových problémů. Základní informace o dění  ve škole získávají rodiče prostřednictvím školního časopisu Třesk. Další informace mohou získat na webových stránkách školy www.skolamoraice.cz. Škola své aktivity prezentuje i na pravidelných školních výstavách, např. výstava v rámci Dne Země, vánoční výstava.

Školská rada se sešla v průběhu roku celkem dvakrát k odsouhlasení výroční zprávy, dále v souvislosti s návrhem nového rozpočtu na rok 2017.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pro DVPP škola využívá převážně semináře nabízené Centrem celoživotního vzdělávání Pardubice, UIDV Praha, PPP Ústí nad Orlicí. Naše škola se připojila k  projektu MÚ Litomyšl hrazeného z prostředků EU „Cestou vzájemného porozumění“. Součástí projektu jsou i vzdělávací aktivity pro pedagogy.

Letního konverzačního kurzu pro učitele anglického jazyka pořádaného v Praze se zúčastnila p.uč. Renzová.  Letní školy –Twinnigu v Táboře se zúčastnila p.uč. Macková.

Seminář Hejného matematika ve Ždírci nad Doubravou navštívily p.uč. Macková a Rejmanová. Seminář na téma geometrie – problém a radost pořádaného CCV Pardubice se zúčastnily p.uč. Drahošová a Heroldová.

Semináře se zaměřením na výukové problémy na ZŠ na téma „Autismus v praxi“ konaného v Pardubicích se zúčastnily p.uč. Nováková, Renzová a Macková. Školení „Vyšetření PPP a práce se závěry“ pořádaného PPP Ústí nad Orlicí se zúčastnila p.uč. Drahošová, ta rovněž absolvovala seminář „Žáci s potřebou podpůrných opatření“. Metodik prevence, puč. Renzová, absolvovala seminář Šikana a její prevence“. P.uč. rovněž absolvovala dvoudenní seminář pro metodiky prevence v Bělči nad Orlicí. Semináře na rozvoj dovedností v Nj  s  názvem „Cesta k mluvení vede přes poslech“ se zúčastnila p.uč. Dušková.

Další skupinu tvoří vzdělávací akce pořádané MÚ Litomyšl. „Nudí se nebo jsou přetíženi“ navštívily p.uč. Dušková, Rejmanová, Heroldová. Semináře na rozvoj čtenářských dovedností s názvem „Když číst znamená myslet“ se zúčastnily p.uč.Dušková, Kmošková, Rejmanová, Macková. Akci „Moderní metody pro angličtináře“ absolvovala p.uč. Drahošová. Přednášku p. Pekařové na téma tresty a odměny navštívila p.uč. Kmošková. Praktický seminář „Glosované písemné práce v matematice“ absolvovala p.uč. Rejmanová. Seminář zaměřený na změny ve společném vzdělávání na ZŠ žáků s podpůrným opatřením absolvovaly p.uč. Renzová a Macková, obě učitelky rovněž navštívily besedu na téma „Komunikace s rodinou“. Školení na téma „Poruchy chování“ se zúčastnily p.uč. Renzová a Heroldová.

Odbory

Na škole pracuje odborová organizace ČMOS, která sdružuje pracovníky z naší školy,  ZŠ Vidlatá Seč a jedna členka, která pracuje   v MŠ Jarošov zůstala naší členkou.

Celkem tato organizace má 14 členů.

Pokud bychom se zaměřili na rozdělení členů podle sekcí, situace bude následující:

Základní školství                   – 8
Předškolní výchova               – 1

 

Nepedagogičtí pracovníci     – 3

Důchodci                                – 2

Naše odborová organizace již má pouze ženy ve své členské základně.

Předsedkyní odborové organizace je pí. uč. Mgr. Dana Drahošová. S odborovou organizací má škola  uzavřenu kolektivní smlouvu. Na základě pravidel vytyčených v uzavřené kolektivní smlouvě spolupracuje vedení školy s odborovou organizací. . Na škole odebíráme odborný tisk s odborovou tematikou vydávaný ČMOS PŠ  – Školství . Předsedkyně odborové organizace se účastní setkání  organizovaných ČMOS PŠ .

Vypracovala: Mgr. Dana Drahošová, předsedkyně  odb. organizace

Spolupráce s organizacemi

V rámci péče o děti  se specifickými poruchami spolupracuje škola s PPP Svitavy, PPP Ústí nad Orlicí, SPC Bystré. Při řešení kázeňských a výchovných problémů spolupracuje s orgánem péče o děti při MÚ Litomyšl a Policií ČR oddělení Litomyšl. Pro řešení problémů v třídních kolektivech navázala škola spolupráci se Střediskem výchovné péče Alfa Svitavy. Podrobnou diagnostiku tříd na I. stupni a 6.ročníku realizovala škola za pomoci PPP Ústí nad Orlicí

Škola udržuje kontakt s malotřídními školami v Makově a ve Vidlaté Seči, aby  došlo ke koordinaci při přechodu těchto žáků do naší školy.

Volitelné  předměty

Škola pro školní rok 2016/2017 zařadila tyto předměty do učebního plánu:

Volitelné:

zeměpisná praktika                     7. tř.                    15 žáků

biologická praktika                       8.tř.                    28 žáků

konverzace v Aj                            8.tř.                    28 žáků

cvičeni z Čj                                   9.tř.                    20 žáků

přírodovědný seminář                   9.tř.                    20 žáků

cvičení z M                                    9.tř.                    20 žáků

Výsledky testování

Škola byla v květnu zapojena do celostátního testování žáků 9. ročníku z matematiky, zeměpisu a českého jazyka. Celkem bylo testováno v rámci republiky 40 334 žáků.

Výsledky:

ZŠ                                   ČR

český jazyk                            76% úspěšnost           65 % úspěšnost

matematika                            60% úspěšnost           52% úspěšnost

zeměpis                                  61% úspěšnost           57% úspěšnost

 

V českém jazyce byli naši žáci hodně úspěšní v otázkách zaměřených na porozumění textu (80%) , nejméně byli úspěšní v otázkách zaměřených na slovní zásobu (66%).V matematice dosáhli největšího úspěchu v příkladech zaměřených na počítání s čísly (73%), nejméně úspěšní byli v otázkách z geometrie (48%).

V zeměpise nebyly otázky specifikovány.

Nejúspěšnější žáci:

český jazyk     Iva Pilařová                96%

Jaroslava Pilařová      92%

Daniel Novák             90%

matematika    Iva Pilařová                88%

Daniel Novák             84%

Jiří Horák                   82%

zeměpis          Alžběta Hudíková      74%

Jaromír Loskot           70%

Matěj Roško               70%

V průběhu roku se uskutečnily čtyři porady, které se týkaly hodnocení chování a prospěchu žáků. Během školního roku bylo uděleno celkem 12 písemných napomenutí třídního učitele, byly uděleny 3 důtky třídního učitele a 2 důtky ředitele školy. Všechna kázeňská opatření souvisí s neplněním školních povinností. Jedna důtka ředitele školy pak s neomluvenými hodinami.

Povinnou školní docházku dokončilo 20 žáků. Všichni žáci byli přijati na střední školy s maturitou nebo učiliště.

Školní a volnočasové aktivity

V průběhu školního roku pořádáme školní kola řady soutěží. Úspěšní žáci pak reprezentují školu v oblastních, případně okresních kolech těchto soutěží.

    Český jazyk vyučovaly p.uč. Dušková (8.tř.), p.uč. Renzová 7.a 9.tř.), zást.řed. Čejková (6.tř.). Ve školním kole v recitaci účinkovalo celkem 15 žáků 1. – 8. ročníku, do oblastního kola postoupilo 6 žákyň. Zde získala A. Vopařilová (7.tř.) 1. místo a na 3. místě se umístila P.Hynková (5.tř.). A. Vopařilová zvítězila i v okresním kole a postoupila do krajského kola v Pardubicích. Ve škole se rovněž uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. 1. místo J. Pilařová (9.tř.), 2. místo I. Pilařová (9.tř.) a 3.místo B. Krejsová (9.tř.). V okresním kole nás reprezentovala J. Pilařová s umístěním na 7. místě. V průběhu pracoval ve škole dramatický kroužek, kam docházelo 17 žáků z 3. – 9. ročníku. V prosinci členové připravili, v rámci školní vánoční výstavy, scénku V Betlémě není místo, na únorovém masopustu se podíleli scénkou Poprava kobyly. Na závěr školního roku připravili divadelní představení Lotrando a Zubejda. Žáci jsou vedeni k pravidelné mimočítankové četbě ve snaze přispět ke zlepšení školní úspěšnosti a zdokonalení čtenářství. Ke zlepšení čtenářské dovednosti určitě přispívá volný přístup do školní knihovny. Učitelky prvního i druhého stupně se snaží nabízet žákům knihy ze školní knihovny, doporučit jim knihu, po které by sami možná nesáhli.

Anglický jazyk vyučovaly p.uč. Renzová (6. – 9.tř), p.uč.Drahošová (5. tř.,6,tř., 8.tř.)

Počátkem února se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se 15 žáků ze druhého stupně.

 1. kategorie 6. a 7. třída
 2. místo Pavla Vymazalová (7.tř.)
 3. místo Ondřej Žitka (7.tř.)
 4. místo Lucie Pravcová (7.tř.)
 1. kategorie 8. a 9. třída
 2. místo Jaroslava Pilařová (9.tř.)
 3. místo Tea Vodehnalová (8.tř.)

Andrea Šplíchalová (9.tř.)

 1. místo Iva Pilařová (9.tř.)

V okresním kole se J.Pilařová umístila na 18. místě.

Přírodopis vyučovala ve všech ročnících p.uč Heroldová. Uskutečnilo se školní kolo biologické olympiády v kategoriích C a D.

Kategorie  D  6. a 7. třída    21 žáků

 1. místo Pavlína Kasnarová (7.tř.)
 2. místo Anežka Vopařilová (7.tř.)
 3. místo Veronika Vaňková  (7.tř.)

Kategorie C   8. a 9. třída    7 žáků

 1. místo Petra Němcová (9.tř.)
 2. místo Iva Pilařová (9.tř.)
 3. místo Anna Magdalena Lapáčková (8.tř.)

P.Němcová získala v okresním kole 4. místo, I.Pilařová 11. místo. Letos již po sedmé se škola zapojila do soutěže Přírodovědný klokan kde soutežili žáci 8. a 9. ročníku.

     Matematiku vyučovaly p.uč. Heroldová (6. a 8.tř.), p.uč. Nováková (7.tř.) a p.uč. Drahošová (9.tř.). Škola připravila školní kolo olympiády v matematice bez účasti v okresním kole. Ve škole proběhlo školní kolo Pythagoriády, vzhledem k zisku nižšího počtu bodů nebyl do okresního kola nikdo nominován.

Chemii vyučovaly p.uč.  Heroldová (8.tř.) a p.uč. Nováková ( 9.tř). Proběhlo školní kolo chemické olympiády za účasti 4 žáků. Vítězem se stala P.Němcová (9.tř.), která se v okresním kole umístila na 10. místě.

Hudební výchovu vyučovala ve všech ročnících 2. stupně p.uč. Sychrová. Do školního kola pěvecké soutěže se zapojilo celkem 22 žáků. Z oblastního kola v Litomyšli si přivezli ocenění tito žáci:

1.místo  Daniela a Denisa Hurychová (3.tř.)

Anežka Vopařilová (7.tř.)

2.místo  Tea Vodehalová (8.tř.)

3.místo  Daniela Váňová (2.tř.)

Alexandra Rošková (4.tř.)

     Výtvarnou výchovu vyučovala ve všech ročnících 2. stupně zást.řed. Čejková. Ve výtvarné výchově byly využity náměty související s ročním obdobím a s celoškolními projekty. Žáci se seznamovali s různými výtvarnými technikami, inspirací se staly práce významných malířů. Žáci 6. ročníku poznávali tvorbu komiksů, zapojili se do výstavy vlastních komiksů v litomyšlské knihovně, oceněna byla V. Vaňková a J. T. Lapáček. Práce několika žáků byly odeslány do Ježíškovy pošty, další vánoční přání použili mnozí pro vlastní potřebu, žáci všech ročníků vystavovali práce v rámci školní vánoční výstavy, zúčastnili se výtvarné předvánoční dílny. Starší žáci připravili výtvarné a prostorové práce s tématikou loutek do projektu 12. Školního Amose. Výtvarné práce dotvářely po celý rok prostředí školy

Tělesnou výchovu u chlapců i dívek 2.stupně vyučovala p.uč.Nováková. Starší dívky obsadily 1. místo v oblastním kole ve florbalu a v okresním kole se pak umístily na 4. místě. Chlapci nás reprezentovali v malé kopané a obsadili 3. místo, rovněž na turnaji v halové kopané získali 3. místo. V okresním kole v přespolním běhu získal P.Lněnička (9.tř) 2. místo. Úspěšně si v přespolním běhu vedl i M. Roško (9.tř), který školu navíc zastupoval v memoriálu Josefa Štulíka v Ležácích.

     Zeměpis vyučovala ve všech ročnících p.uč. Nováková. Ve škole se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády a vítězové jednotlivých kategorií – 6.tř. K. Sádecký, 7.tř. V. Mach, 9.tř. A. Kučera nás zastupovali v okresním kole soutěže. Nejlépe si vedl K. Sádecký umístěním na 6. místě.

Na úvod školního roku třídy druhého stupně absolvovaly stmelovací pobyt na základně Budislav. Sportovně orientovaný program „Přelezeme zeměkouli“ byl zaměřen na upevňování třídního kolektivu. Nesl s sebou aktivity na posílení vztahů ve třídě, rozvíjení spolupráce, tolerance, respektu ke druhým.

V září postupně jednotlivé třídy prošly preventivním programem „Péče o chrup“ vedeným studentkami stomatologické fakulty. Žáci se seznamovali se způsobem jak správně pečovat o chrup, hovořilo se o důležitosti preventivních prohlídek. Pro žáky 4. a 5. ročníku byl o pět ve spolupráci s Autodromem Vysoké Mýto připraven kurz dopravní výchovy. Po teoretické přípravě ve škole dělali žáci i testy z dopravních předpisů. Praktické dovednosti pak prokazovali přímo na dopravním hřišti na autodromu.  Žáci 4. a 5. ročníku navštívili i den věnovaný Integrovanému záchrannému systému v Litomyšli spojený s řadou ukázek činnosti jednotlivých složek IZS.

Rozvíjení čtenářských dovedností na I. stupni napomáhá ve škole pravidelné využívání školní knihovny. Učitelky též s žáky navštíví Městskou knihovnu Litomyšl. V závěru školního roku pak knihovna Litomyšl pořádá slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Rozvíjení vztahu k literatuře zcela určitě přispívají i návštěvy divadelních představení ve Smetanově domě v Litomyšli. Pro mladší žáky to bylo například představení Gulliverovy cesty. Žáci rovněž měli možnost navštívit Východočeské divadlo v Pardubicích a vidět muzikál Zlatovláska.

Rovněž žáci druhého stupně mají možnost jednou ročně navštívit v rámci literatury vybrané představení ve Smetanově domě.

I v letošním roce žáci 1.- 4. ročníku  absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Litomyšli. Pro 1. a 2. ročník měl podobu přípravy, žáci 3. a 4. ročníku se pak zdokonalovali v plaveckých dovednostech. Opakovaně dochází k dobré spolupráci s mateřskou školou. Jsou připravovány hodiny pro předškoláky, přednáška pro rodiče předškoláků o školních aktivitách. Dochází  opakovaně k setkávání žáků první třídy s předškoláky. Tímto se velice zlepšil přechod dětí z MŠ do ZŠ.

K doplnění učiva zeměpisu přispěla beseda spojená s promítáním diapozitivů zaměřená tentokrát na oblast Filipín. Žáci 9. Ročníku v rámci výuky dějepisu navštívili památník Terezín. Žáci 6. – 8. ročníku  využili možnosti navštívit pojízdnou expozici nazvanou Legiovlak, která byla po určitou dobu na nádraží v Litomyšli. Jednalo se o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920. K přiblížení dějin hravou formou využívá škola nabídky agentury Perštejn, která realizuje svá vystoupení přímo ve škole. Letos bylo vystoupení zaměřeno na období třicetileté války. Podpora technického vzdělávání je realizována formou Technohrátek. Chlapci 8.ročníku v tomto roce navštívili, v rámci tohoto projektu, SOU v České Třebové.

Na počátek prosince připravila škola rozsáhlou vánoční výstavu s podtextem Vánoční zvyky a tradice. Do přípravy se zapojili všichni pracovníci a žáci školy. Všechny prostory školy zaplnily žákovské práce se zimní tematikou. Ve všech třídách po celý výstavní den byli různí řemeslníci, celkem jich bylo asi 35. Každý návštěvník si tak našel to své, co se mu líbí, určitě se daly nakoupiti různé drobné dárečky na Vánoce. U vchodu do školy přivítali návštěvníky andělé a každému věnovali ručně z keramiky vyrobený knoflík pro štěstí.  Do rodiny se také rozdával školní časopis Třesk speciál a dívce do rodiny pak větvičku barborky. Tělocvična se přeměnila v kulturní sál, kde každou hodinu probíhal program, kde vystupovaly děti z naší školy. K vidění bylo vystoupení dětí z dramatického kroužku, pěveckého kroužku, taneční vystoupení, různá hudební vystoupení. Realizovala se i barmanská show bývalého žáka Václava Abraháma. Bylo postaráno i o občerstvení. Žáci 8. a 9. ročníku si připravili v jedné třídě malou kavárničku do které zákusky připravili rodiče, o nápoje se postarali sami žáci. Během jednoho dne navštívilo školu asi 1 300 návštěvníků.

Na pololetní prázdniny připravily učitelky akci Ledová Praha s cílem navštívit zajímavá místa Prahy, rozšířit vědomosti žáků o pražských památkách. Akce se zúčastnilo 30 žáků. Účastníci navštívili Poštovní muzeum, kde kromě známek viděli i výstavu starých map. Dále navštívili židovské město, prohlédli si synagogy a židovský hřbitov. Součástí výletu byla i zastávka v muzeu kostek kde všichni obdivovali modely z lega, sami si interaktivně mohli mnohé vyzkoušet. Závěr dne patřil Národnímu muzeu, kde probíhala retro výstava.

I letos v únoru jsme připravili masopustní průvod od školy. Po průchodu obcí došel masopustní průvod na prostranství před pohostinstvím, zde žáci předvedli svůj program přítomné veřejnosti. Součástí masopustního období je i dětský karneval uspořádaný v tělocvičně školy. Ten letošní se konal pod názvem Říše divů. Nechyběly soutěže, občerstvení. Navštívily jej i rodiče a děti z okolí. Na přípravě se podíleli žáci 8. a 9. ročníku.

Jako druhý cizí jazyk je ve škole vyučován německý jazyk. P. učitelka připravila pro zájemce návštěvu Vídně. Je to možnost jak žákům přiblížit Rakousko jako zemi, kde se používá německý jazyk, byla to i příležitost, jak si prakticky vyzkoušet své jazykové znalosti.

V březnu se uskutečnil již 12. ročník školního projektového dne „Školní Amos“. Cílem letošního projektu bylo seznámení se se základy dramatické a filmové tvorby. V přípravě na projekt se žáci 2. – 7. ročníku zúčastnili besedy s Cyrilem Podolským s programem Animovaný film. Žáci 8.- 9. ročníku pak měli besedu na téma filmová žánry. Hlavní aktivita proběhla 28.3., kdy skupiny složené z žáků 1.- 9. ročníku se zaměřily na výrobu loutek z různorodých matriálů, připravily si krátkou prezentaci, dialog nebo předvedení loutek před spolužáky. Součástí projektového dne byla již šestá školní burza knih spojená s přehlídkou knižních záložek vyrobených žáky v rámci hodin výtvarné výchovy a literatury.

Letošní Den Země měl téma Od zkamenělin ke hvězdám. Žáci 9. ročníku  svými prezentacemi a doprovodnými aktivitami seznámili spolužáky ve svých vyučovacích hodinách připravených pro všechny ročníky školy s problematikou ochrany přírody, novými poznatky o přírodě, v průběhu dne mohli všichni zažívat vědu všemi smysly. Součástí byla soutěž o nej přírodovědce morašické školy, ti nejlepší se zúčastnili přírodovědné exkurze na Pálavské vrchy. Během Dne Země měli žáci možnost navštívit mobilní trilopark. Aktivita byla nejen poznávací ale i tvůrčí – každý žák si mohl vyrobit a odnést odlitek vyhynulého živočicha. Škola je trvale zapojena do projektu Recyklohraní. Projekt prohlubuje znalosti žáků v oblasti recyklace odpadů. Ochrany životního prostředí. Žáci sběrem elektronických hraček, drobných elektrozařízení, baterií přispívají k ochraně životního prostředí. Škola v této oblasti spolupracuje s neziskovou organizací Asekol. V roce 2016 jsme zajistili sběr 289 kg drobných elektrozařízení. Naše škola má certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 2.stupně“. Stupeň 2 je určen školám a zařízením uplatňujícím principy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v každodenním provozu školy, které mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů. V letošním roce byly vyhlášeny výsledky soutěže Zelený ParDoubek 2016 – naše škola se umístila na 10. místě z celkového počtu 54 zapojených škol. V rámci volitelných předmětů přírodopisný seminář a biologická praktika jsme zapojeni v projektu Les ve škole, spolupracujeme s hnutím Tereza, realizujeme Badatelsky orientované vyučování ve spolupráci s UK Praha. Žáci I. stupně absolvovali jednodenní exkurzi do Záchranné stanice živočichů Pasíčka kde poznali jakým způsobem se pečuje o živočichy, kteří z různých důvodů byli v přírodě zraněni. Součástí aktivit směřujících k ochraně životního prostředí je i realizace sběru starého papíru. V průběhu školního roku se podařilo shromáždit asi 18 tun starého papíru. Nejlepší třídní kolektiv (8.tř.) a nejlepší sběrači se zúčastnili návštěvy bazénu v Litomyšli.

Školní parlament pracoval jedenáctým rokem na základě volby zástupců z třídních kolektivů a scházel se pravidelně zpravidla jednou měsíčně. Jeho činnost se zaměřovala na řešení námětů a návrhů žáků, připomínek a stížností. Členové sledovali ve třídách dodržování Desatera práv a povinností a upozorňovali na případné přestupky spolužáků. Zástupci žáků letos přispěli k řešení problematiky ve školní šatně, na WC a dodržování pořádku ve třídách, upozorňovali na zásady slušné komunikace nejen s dospělými, ale i se spolužáky, předávali spolužákům při třídních hodinách informace o plánech na jednotlivé měsíční akce školy. Prvořadým úkolem se stalo zajištění 12. Školního Amose s tématem Hravý svět loutek, příprava besedy s režisérem a animátorem Cyrilem Podolským, organizace 6. školní burzy knih, příprava přání pro zaměstnance k Vánocům a ke Dni učitelů, pomoc při instalaci vánoční výstavy. Slabší stránkou některých členů byla nepravidelnost v docházce na schůzky a menší zodpovědnost za splnění pověřeného úkolu. Členové parlamentu navštívili program Imaginárium v litomyšlském muzeu. Činnost parlamentu přispívá k plnění jednoho z průřezových témat ŠVP, k výchově demokratického občana, zástupci tříd získávali potřebné kompetence.

Školní časopis Třesk připravuje během roku redakční rada složená z 15 žáků. Letos to byl již 24. ročník, podařilo se vydat 6 čísel a jedno speciální vánoční číslo. Školní rok redakční rada zahájila víkendovým dvoudenním školením redaktorů ve škole. S přípravou semináře pomáhala bývalá redaktorka Ilona Holomková. Redaktoři vycestovali i na program do Galerie Litomyšl. Cílem společného školení bylo stmelení redakčního kolektivu. Už se stává pravidlem, že časopis získává ocenění v celorepublikové soutěži školních časopisů, vyhodnocení bývá pravidelně v Brně. Letos převzali zástupci redakce cenu za 1.místo za obsah v kategorii škol 1.-2.stupně. Získali rovněž 1. místo za obsah. V rámci rozvoje mediální výchovy konkurence stoupá a umístění našeho časopisu je o to cennější.

Závěr školního roku patřil již tradičně soutěži MISS Školačka 2017. Tématem letošní soutěže se stalo retro nejen v oblečení, ale všechny soutěže voněly retrem. Akci připravili převážně žáci 8. ročníku. Do soutěže se přihlásilo 5 děvčat. Z 8. ročníku Tea Vodehnalová a Simona Kopecká, z  9. ročníku Iva Pilařová, Nela Kučerová a Sára Kušnírová. Dopolednem provázeli Bohuslav Říha a Adéla Sádecká, oba z  8. ročníku. V porotě zasedl i starosta pan Karel Rajman. Titul MISS Školačka 2017 získala I. Pilařová, 2. místo obsadila S.Kušnírová a 3.místo patřilo S. Kopecké.

Každým rokem připravují třídní učitelé závěrečné školní výlety s cílem poznat zajímavá místa naší republiky:

 1. – 5. ročník Vyškov – zoopark, dinopark
 2. ročník Podorlicko
 3. ročník Budislav
 4. ročník Budislav
 5. ročník Pálava

Zájmová činnost je převážně zajišťována pracovníky školy. Výuku na hudební nástroje zajišťuje ZUŠ Dolní Újezd svými pracovníky.

Kroužek      keramický                         p.vych. Coufalová

florbalový                         p.vych. Coufalová

redakční                            p.vych. Coufalová

dopravní                            p.vych. Coufalová

aranžování                         p.uč. Heroldová

čtenářský klub                   p.uč. Renzová

pěvecký                             p.vych. Fikejzová

sportovní                           p.uč. Nováková

Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny, kam přecházejí žáci po skončeném vyučování a zde pracují do doby, než jim jede autobus domů.

 1. oddělení tvořili žáci 1.-2. ročníku a vedla je p.vych.Fikejzová. Žáci docházející do družiny měli možnost rozvíjet své pracovní dovednosti, rozvíjeli sportovní aktivity a vlastivědné znalosti. Cílem pobytu v ŠD je i relaxace po školním vyučování. V průběhu roku navštívili sběrný dvůr v Morašicích, kravín v Morašicích. Realizovali vycházky do přírody v okolí školy. V únoru nacvičovali lidové písně na karneval a masopust. své aktivity zaměřili i na poznávání a sbírání léčivých rostlin. P. vychovatelka připravila výlet ŠD do Muzea hraček v Litomyšli, navštívili Klášterní zahrady. V rámci družiny pracoval i pěvecký kroužek, který vystoupil na vánoční výstavě a připravil si program pro MŠ.
 2. oddělení tvořili žáci 3.- 5. ročníku a vedla je p.vych.Coufalová. Žáci tohoto oddělení také pravidelně navštěvovali kulturní akce v Litomyšli. V rámci tohoto oddělení pracoval keramický kroužek. Členové kroužku připravovali drobné výstavy výrobků v prostorách školy i na obecním úřadě. Na akci Vánoce v Morašicích si všichni návštěvníci odnesli památeční keramický knoflík pro štěstí. Mnohé výrobky pak slouží i jako dárek pro návštěvníky školy. Za pomoci žáků 8. a 9.ročníku bylo připraveno přespání zájemců z ŠD v prostorách školy. Připravený program byl inspirován Alenkou v říši divů a nesl název Škola v říši divů. Jděte ven se jmenuje program v rámci hnutí Tereza, jedná se o podporu dětí, aby chodily co nejvíce ven a pozorovaly přírodu za každého počasí. Žáci oddělení v hojné míře využívali prostor školní zahrady, kde pozorovali rostliny, pátrali po drobných živočiších. Během roku proběhly v ŠD drobné soutěže z oblasti dopravní výchovy. Spolu s členy školního klubu se připravovali na cyklistickou soutěž. Z těch nejlepších pak byla sestavena družstva pro okresní soutěž. Mladší družstvo zatupovali žáci 6. ročníku – T.Lněničková, T.Sedliská, K.Sádecký, F.Kopecký. Družstvo starších žáků tvořili žáci 9. ročníku – N.Hurychová,  N.Kučerová, P.Lněnička, M.Roško. Obě družstva v okresním kole zvítězila a postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo v autokempu Dolní Čermná. Zde oba týmy skončily na 4.místě.

 

Státní dotace za rok 2016
Příjmy:
7 192 200 dotace školského úřadu
7 192 200 celkem
Výdaje:
78 330 FKSP
5 197 350 mzdy
24 700 náhrady za nemoc
1 331 300 sociální pojištění
431 650 zdravotní pojištění
21 230 zákonné pojištění z mezd
43 050 učební pomůcky
38 350 učebnice, pracovní sešity
12 000 plavecký výcvik
180 cestovné výlety, školení
14 060 školení
7 192 200 celkem

 

 

Hospodaření školy za rok 2016
Příjmy:
17 755  sběru papíru
2 055 tržby
14 400 příspěvek na keramiku
16 500 příspěvek na školní družinu
11 940 příspěvek na výtvarnou výchovu
11 930 úroky
910 000 dotace obce
210 přefakturace cestovného
984 790 celkem
Výdaje:
6 610 tisk, tiskopisy
13 670 čistící a hygienické prostředky
167 320 provozní materiál
23 450 pomůcky, učebnice
84 620 elektrická energie
105 720 plyn
26 210 voda
7 140 drobný hmotný majetek
80 140 opravy  + údržba
6 800 cestovné
4 550 školní výlety
1 860 poštovné
3 290 telefony
8 000 plavecký výcvik žáků
27 350 zpracování mezd
18 720 revize
14 210 údržba a opravy počítačů
7 190 internet
3 880 svoz komunálního odpadu
25 390 služby
980 jízdné žáků
2 770 bankovní poplatky
24 000 dohody o provedení práce
25 400 provozní náklady na stravování
23 160 pojištění školy
3 440 odpisy
182 720 dlouhodobý hmotný majetek
2 270 daň z úroků
16 310 spotřeba ŠD
11 940 spotřeba Vv
14 300 spotřeba keramika
943 410 celkem
Škola zajišťovala z prostředků přidělených obcí údržbu  budovy a hradila náklady spojené s provozem školy. V průběhu finančního roku 2016 byla zhotovena skříňová stěna do školní družiny v částce 54 741,-Kč. Byla dokončena realizace přírodovědného koutku v učebně přírodovědných předmětů zakoupením skříní  pro uložení terárií  a akvária v celkové hodnotě 18 270,-Kč.. Do sborovny byla zakoupena kopírka Canon v ceně 20 514,-Kč. V průběhu letních prázdnin došlo k opravě celého vnitřního schodiště. Bylo odstraněno lino a nově instalovány protiskluzové hliníkové hrany. Celou opravu hradila ze svých prostředků obec.

Do příštího roku předpokládáme postupné vymalování školních prostor, kontrolní servis všech diaprojektorů ve škole, rozšíření Wi-Fi sítě do učebny přírodovědných předmětů, zakoupení sady lavic a židlí pro jednu učebnu na 2.stupni, vybavená úložným prostorem jedné třídy na 1. stupni.

 

V Morašicích 23.srpna 2017

Karel Kovář – ředitel

 

Školská rada projednala dne: 25.9.2017

Plné znění výroční zprávy včetně příloh je k nahlédnutí u ředitele školy