Přijímací řízení v roce 2017-18

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) může podávat až 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení (§ 60 odst. 7 školského zákona), vzory tiskopisů jsou zveřejněny na  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit).

 • Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy řediteli střední školy do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2017.
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,
 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.
 • jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, jednotné zkoušky se konají 12.4.2018 a 16.4.2018 ( náhradní termín 10. a 11.5.2018)
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
 • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,
 • Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2017 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2018. Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně (tu lze považovat za porušení § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).
 • ředitel zveřejní školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí
 • K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek
  (§ 60 odst. 20 a 60a školského zákona), Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22). Informace o dalších kolech přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.