Desatero

Žákovské desatero

Masarykova základní škola    Morašice

  1. Do školy choď vybaven a připraven podle rozvrhu své výuky a pokynů jednotlivých vyučujících.
  2. Budovu školy během výuky neopouštěj bez souhlasu zaměstnanců.
  3. Dodržuj pokyny vyučujících, dohledu i ostatních zaměstnanců ZŠ během všech činností, které se školní prací souvisí.
  4. Nedělej nic, co by mohlo ohrozit zdraví tvé i tvého okolí a klidný průběh výuky.
  5. Chovej se slušně a ohleduplně. Drž se zásady: „Co sám nemáš rád, nečiň druhému“.
  6. Zvonění na začátku hodiny je signálem pro žáky – běž na své místo a připravuj se na výuku. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele k ukončení společné práce.
  7. Chraň vybavení a majetek svůj, spolužáků i školy.
  8. Nenarušuj výuku používáním mobilního telefonu.
  9. Nepřisvojuj si věci, které ti nepatří.
  10. Reprezentuj vždy co nejlépe naši školu.

školní rok:  2017/18                                                                   školní parlament