Stanovy

 

Zásady školního parlamentu Základní školy Morašice

Statut žákovského parlamentu

1.     Žákovský parlament je volen jednou ročně, vždy na začátku školního roku.

2.     Z jednotlivých tříd  jsou voleni dva zástupci.

3.     Žákovský parlament se schází jednou za měsíc. (Zpravidla poslední pátek v měsíci.) Ve výjimečných případech lze na podnět některého z členů svolat schůzku i mimo termín.

4.     Koordinátorem parlamentu je předseda ve spolupráci se zástupcem školy.

5.     Z každého jednání je pořízen zápis, který se zveřejní na nástěnce a webových stránkách školy.

Cíl žákovského parlamentu

1.     Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky a učiteli a vedením školy.

2.     Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ničení školního majetku aj.

3.     Zapojit se do příprav a organizace školních i mimoškolních akcí.

4.     Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.

Činnost žákovského parlamentu

1.     Informovat o připomínkách a návrzích třídního kolektivu.

2.     Hledat týmové řešení a spolupracovat se zástupkyní ředitele a učitelského sboru.

3.     Předávat veškeré informace z jednání parlamentu kolektivům při třídnických hodinách i při osobním kontaktu se spolužáky.