Výchovné poradenství

Úkoly výchovného poradce

Výchovný poradce hledá řešení v případě, že se vyskytnou problémy, které ovlivňují spokojenost dětí s dosaženými výsledky ve škole i v životě. Jedná se především o:

 • nesoulad s vynaloženým úsilím a dosaženými výsledky žáka
 • poruchy učení a chování jako jsou dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita, hypoaktivita, LMD apod.
 • porušování školního řádu
 • vzájemné ubližování, projevy násilí a jiné nežádoucí jevy
 • užívání návykových látek
 • zapomínání
 • nedorozumění mezi jednotlivými dětmi, příp. špatnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím
 • zvládání zátěžových situací ve škole i rodině (např. rozchod rodičů)
 • výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí, vede kartotéku integrovaných žáků a žáků s poruchami učení i chování.
 • poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
 • výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
 • výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, školním psychologem, třídními učiteli a protidrogovým preventistou.

 

Podle závažnosti situace nabízíme spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. – Svitavy, Ústí nad Orlicí

Kontakt:

Výchovný poradce: Mgr. Dana Drahošová
Telefon: 461 612 774 ( škola),  732 386 311- mob.vých. poradce
E-mail:  DanaDrahosova@seznam.cz
Úřední den: úterý –8.50 – 9.35 hod., po telefonické domluvě kdykoli jindy