Vzor odvolání proti nepřijetí

Zákonný zástupce žáka:

Jméno a příjmení zák. zást.:………………………………………………………………

Bydliště zák. zást.: ………………………………………………………………………….

 

Gymnázium, A.Jiráska
T. G. Masaryka 590
570 01 Litomyšl

V …………………………………………….. dne………………………….

 

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitelky Gymnázium, A.Jiráska, T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl,  ze dne ……………. č.j. …………………..o nepřijetí ke vzdělávání mého syna/dcery………………………………………………………………………………………,

narozeného/narozené dne…………………bytem………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

Syn/dcera podal/a přihlášku ke vzdělávání v oboru Gymnázium, ale nebyl/a přijat/a pro velký

počet uchazečů, kteří dosáhli v přijímacích zkouškách lepších výsledků.

 

Svoje odvolání odůvodňuji následovně:

Syn/dcera má dlouhodobý zájem o tento obor. V přijímacím řízení splnil/a všechna kritéria,

ale skončil/a na …….. místě.  Ke vzdělávání má být podle kritérií zveřejněných školou přijato

………. uchazečů. Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v tomto oboru nepotvrdí zápisovým lístkem, domnívám se, že je možné původní rozhodnutí zrušit a syna/dceru ke vzdělávání přijmout.

 

S pozdravem

 

…………………………………………..

Vlastnoruční podpis zákonného zástupce